Odstraňování úlepů v zásobnících uhlí

.

Klíčová slova: úlepy, zásobníky uhlí

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Zásady pro vypracování:
1. Proveďte rozbor vlastností tuhých paliv zejména z hlediska jejich skladování a transportu, včetně rozboru příčiny úlepů a klenbování sypkých materiálů.
2. Vypracujte rešerši technologických zařízení sloužících pro odstraňování klenby a úlepů v zásobnících uhlí a jiných sypkých materiálů.
3. Proveďte návrh souboru technologických zařízení pro odstraňování klenby a úlepů pro následující zadání skladovaného paliva :
Sokolovské hnědé uhlí průmyslová směs 620-51E
Teplota uhlí do cca 30oC
Sypný úhel 45 - 60o
Sypná váha 0,72 – 0,80 t/m3
Vlhkost uhlí 15 – 38%
4. Pro zadaný tvar zásobníku a zadný druh uhlí navrhněte ve dvou variantách řešení pro odstraňování kleneb a úlepů (porovnejte obě varianty po stránce technické a ekonomické).
Rozsah práce : 40 stran A4
Rozsah příloh : výkres návrhu řešení
Forma zpracování bakalářské práce : tištěná a elektronická (CD)
Seznam literatury :
• Černý V.: Parní kotle. ČVUT Praha, 1975
• Hrdlička F.: Průmyslová energetika. ČVUT Praha, 2000
• Doležal R. : Kotle a spalovací zařízení, SNTL 1965
• Zegzulka, J. Mechanika sypkých hmot, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0699-1.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kateřina Newton

Vloženo: 29.4.2017 v 17:24:50

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FST/KKEKatedra energetických strojů a zařízeníSchválenoIng. Kateřina Newton
Ing. Vladimír Křenek
krenek@kke.zcu.cz